תכנית חדשה וייחודית לתעודת "עובד חינוך"

ראש התכנית : ד"ר איימן אגבאריה, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

2diploma-1study-2013-web-1

המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך בפקולטה לחינוך תעניק תעודת עובד חינוך בהתמחות חינוך חברתי-קהילתי למסיימים כנדרש את תכנית הלימודים בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך. תעודה זו הינה באשור משרד החינוך והיא תוענק בנוסף לתעודת הבוגר (ב"א) של החוג.

תעודת עובד חינוך מאפשרת למעוניינים להכשיר עצמם כבעלי ידע פדגוגי לעבודה במסגרות החינוך החברתי הקהילתי/החינוך הבלתי-פורמאלי החוץ-בית-ספרי. בוגרי ההתמחות משתלבים בתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.

בהתאם להנחיות משרד החינוך בדבר הכשרת עובדי חינוך ושילובם במסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי, תכנית הלימודים בחוג כוללת תכנים עיוניים ומעשיים שתכליתם להכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחומי נוער וקהילה במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי (ראו תכנית הלימודים בחוג).

יש לציין שרישיון עובד חינוך יוענק לבעלי תעודת עובד חינוך בהתאם לתחום התמחותם, לאחר שיעברו בהצלחה תקופת התמחות של שנה אחת בשכר (סטאז'), בהיקף של שליש משרה לפחות (כמקובל בהכשרת עובדי הוראה). כמו כן הם ישתתפו בסדנת התמחות במוסד המכשיר. (ראו פרטים נוספים בחוזר מנכ''ל תשעא/6(ב), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011, באתר משרד החינוך :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2011-6-2-8-2-19.htm

תכנית הלימודים יוצרת רצף פדגוגי והתנסותי עבור הסטודנטים בחוג לאורך שלוש שנות לימודיהם. העבודה המעשית תכלול חשיפה לסוגים שונים של מסגרות ותפקידים בתחומי נוער וקהילה, באמצעות תצפיות, ראיונות, קבוצות מיקוד, ושולחנות עגולים. כמו כן, העבודה המעשית תכיל תכנון והפעלה של פרויקט/מיזם חינוכי בנושא הקשור בנוער. בשנה א' הלימודים העיוניים יתמקדו בלימודי מבוא, לרבות מבוא בחינוך הבלתי-פורמאלי והתנסות מעשית בשדה שתכליתה הכרת מסגרות שונות בחינוך הבלתי-פורמאלי. בשנה ב', הלימודים מתמקדים בסוגיות ספציפיות בחינוך הבלתי-פורמאלי, לרבות מנהיגות נוער, עבודה קבוצתית, מדיניות חינוכית ומתודות בחינוך הבלתי פורמאלי. העבודה המעשית בשנה זו תתמקד בהכרת מגוון התפקידים בחינוך הבלתי-פורמאלי. בשנה ג', הלימודים העיוניים יעסקו בחקר שדה החינוך הבלתי-פורמאלי, תוך הדגשת היבטים ערכיים וביקורתיים בעבודה בקהילה ועם בני נוער. בשנה זו, הסטודנטים יזכו לעבודה מעשית מורחבת שבמהלכה הם ישתבצו במחלקות ואגפי נוער, מתנ"סים, וארגוני חברה אזרחית. בשנה זו, הסטודנטים יתכננו ויפעילו מיזם חינוכי לבני הנוער בקהילה.

העבודה המעשית בשדה מלווה בסדנאות על מנת לעבד את ההתנסות ולקשור אותה ללימודים העיוניים, כפי שמפורט להלן :

פירוט הסדנאות המלוות את העבודה המעשית לפי שנים

שנה

עבודה מעשית

סוג

היקף שעות שבועיות

א'

הכרת מסגרות בחינוך החברתי, קהילתי והבלתי- פורמאלי

סדנה *

2

ב'

ניהול פרויקטים עם בני נוער ובקהילה: תפקידים ואתגרים

סדנה *

2

ג'

הקליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך

סדנה

4

* הסדנה תינתן באמצעות המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך, אך ההרשמה תתבצע במזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

להורדת עלון המידע על התוכנית לחץ כאן

 

למידע נוסף ולהרשמה
מזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך: גב' מירי טאטי 04-8249067 mtaty@univ.haifa.ac.il
גב' רונית הורוביץ  rhorwitz@univ.haifa.ac.il, אוניברסיטת חיפה, בניין חינוך, קומה 4, חדר 433.

Menu